Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM, ZAWIERANIEM I WYKONYWANIEM UMÓW REZERWACYJNYCH, PRZEDWSTĘPNYCH I DEWELOPERSKICH.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o wszystkich zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych, zapraszamy do zapoznania się naszą polityką prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej www.imperialcapital.pl

Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W tej informacji stosujemy sformułowania:

Imperial – Imperial Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;


Spółka z Grupy Imperial 
– spółka powiązana osobowo lub kapitałowo z Imperial, przez którą rozumie się spółki wymienione szczegółowo w  polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej www.imperialcapital.pl

My, czyli Administrator - Imperial Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji.

Kto jest administratorem danych osobowych Klienta?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane dane osobowe Klienta, jest Imperial Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wadowickiej 7 w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 534246

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków lub na adres poczty elektronicznej biuro@imperialcapital.pl

Skąd mamy dane Klienta?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Klienta w związku z chęcią przystąpienia do zawarcia i realizacji umowy deweloperskiej, umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej lub od spółki Imperial, której powierzyliśmy zbieranie danych osobowych na potrzeby przygotowania, zawarcia i realizacji umów deweloperskich.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora?

Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w następujących celach:

1. przygotowania, zawarcia i realizacji z Klientem umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i deweloperskich (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez czas przygotowania i trwania umowy, a także możliwych roszczeń po jej zakończeniu (dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed nimi);

2. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np.

 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
 • prowadzenia powierniczych rachunków mieszkaniowych,
 • audytów sprawozdań finansowych

- przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. wystawiania faktury, przechowywania faktury, trwania audytu.

3. wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez strony trzecie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie będziemy jednak przetwarzać danych osobowych Klienta w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i interesów strony trzeciej będą miały interesy Klienta lub jego podstawowe prawa i wolności. Do takich celów zaliczamy:

 • udostępnienia danych podmiotom i osobom dla należytego przygotowania i realizacji umowy z Klientem np. notariuszowi, zarządcy budynku – na czas wykonywania czynności oraz ich archiwizowania zgodnie z prawem,
 • przekazywania danych w ramach grupy przedsiębiorstw – Grupy Imperial (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w zw. z art. motywem 48 RODO; aktualna lista spółek na stronie internetowej www.imperialcapital.pl w polityce prywatności – przez czas ich przetwarzania przez Administratora,
 • ustalania, dochodzenia lub obrona w sprawach roszczeń lub praw Administratora – przez czas do ustania możliwych roszczeń i praw,
 • wykonania przelewu wierzytelności – przez czas potrzebny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń,
 • udostępnienia danych Bankom oraz podmiotom, w których lub za pośrednictwem, których może być zapewnione finansowanie zakupu nieruchomości od Grupy Imperial - przez okres zawierania i czas trwania umowy, zapewnienia bezpieczeństwa danych, sieci i systemu informatycznego, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z dodatkowych zasad przyjętych przez nas – przez okres wdrażania i funkcjonowania zasad,
 • prowadzenia analiz statystycznych – przez czas trwania czynności niezbędnych do wykonania analiz,
 • udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Klientem w celach związanych z  przygotowaniem, zawarciem i wykonywaniem umowy deweloperskiej przez czas przygotowania i trwania umowy, a także możliwych roszczeń po jej zakończeniu (dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed nimi);
 • przeprowadzania audytów na nasze potrzeby – przez czas trwania czynności.
 • marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

Jakie rodzaje danych osobowych Klienta przetwarzamy?

Do realizacji celów, o których mowa wyżej, zbieramy dane identyfikacyjne Klienta niezbędne do przygotowania zawarcia i wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, stan cywilny, adres e-mail i numer telefonu.

Kto jest odbiorcą danych osobowych Klienta?

 • Imperial;
 • Spółki z Grupy Imperial, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniony interes w przesłaniu danych osobowych  do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Imperial
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty dostarczające i administrujące systemami IT, oraz podmioty, w których lub za pośrednictwem, których może być zapewnione finansowanie umowy Klienta z nami;
 • nasi Partnerzy (podmioty, które wykorzystują otrzymane dane osobowe także do własnych celów) np. bank prowadzący powierniczy rachunek mieszkaniowy;
 • inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, notariusze, firmy pocztowe czy kurierskie itp.

Czy Klient musi podać nam swoje dane osobowe?

Nie, przy czym jest to niezbędne jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę.

Czy dane Klienta trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazać danych Klienta poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy, zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane Klienta poza EOG znajduje się na stronie www.imperialcapital.pl w polityce prywatności.

Jakie Klient ma prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych Klienta, Klientom przysługuje szereg uprawnień. Może z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.

Prawa Klienta to:

1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;

3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

4 prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Kto jest organem nadzorczym i czy Klient może wnieść skargę?

Jeżeli Klient uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Loading...